2014-03-14 ACHA Nationals - at UDel

2014-03-14 ACHA Nationals - at UDel

2013-10-05 UD v. Maryland

2013-10-05 UD v. Maryland

2013-02-16 DVCHC Playoffs - UD v. Cal U

2013-02-16 DVCHC Playoffs - UD v. Cal U

2013-02-02 UD v. University of Maryland

2013-02-02 UD v. University of Maryland

2012-12-02 UD v. WCU

2012-12-02 UD v. WCU

2012-10-14 UD v. WCU

2012-10-14 UD v. WCU

2012-10-13 UD v. UVA

2012-10-13 UD v. UVA

2012-09-22 UD v. UConn

2012-09-22 UD v. UConn

2012-03-12 ACHA Women's National Championships

2012-03-12 ACHA Women's National Championships

2012-02-19 DVCHC Championships

2012-02-19 DVCHC Championships

2012-02-04 UD v. Cal U

2012-02-04 UD v. Cal U

2011-2012 UD Hockey

2011-2012 UD Hockey

2011-12-3 UD v. Navy

2011-12-3 UD v. Navy

2011-11-18 UD v. American University

2011-11-18 UD v. American University

2011-10-15 Parents' Weekend - UD v. Md.

2011-10-15 Parents' Weekend - UD v. Md.